Författaren biologen Stefan Edman, skrev 2006 boken ”Förundran, tankar om vår och stund på jorden”.
I boken låter han oss följa med på små strövtåg i naturen nära oss. Det kan vara en myra, ett grässtrå, eller evolutionens mästerverk i våra ögon. Den leder tanken vidare till mer existentiella tankar och funderingar: Varifrån kommer all den skönhet och ordning vi ser i naturen? Hur är den möjlig? Hur började det hela, har den trots allt en djupare mening?

För en tid sedan sände Sveriges Television, SVT, en dokumentär ”Bieffekten” som jag av en händelse råkade se.
Den här dokumentären gav en mycket skrämmande skildring av hur vi människor på ett mycket effektivt sätt förstör livsbetingelserna för en mycket stor del av den biologiska mångfalden. Speciellt den del som då berör de flygande insekterna och de marklevande insekterna i jordbrukslandskapet.
Tyvärr har det moderna och effektiva kemikaliejordbruket till mycket stor del slagit ut en av jordbrukets viktigaste medarbetare och medspelare. Våra pollinerare!

Dokumentären visar på ett informativt sätt hur och varför det blivit så här!
Allt tyder på att det varroakvalster, som dödar en mycket stor del av våra honungsbin, humlor, vildbin, fjärilar och andra flygande och marklevande pollinerare. Det beror till absolut största delen på användningen av bekämpningsmedel i jordbruket, som försvagar pollinerarnas immunförsvar. En till anledning kan också vara att jordbruket blivit alltmer specialiserat. För ett antal år sedan fanns en mycket större biologisk mångfald på gårdarna. Man hade både djur och en stor variation av olika grödor som ”bar” upp varandra på ett för pollinerarna naturligt sätt. Humlor, bin och övriga insekter fick en varierad ”kost” i sitt vinterskafferi.

Sveriges lantbruk kallas av LRF och andra företrädare för, ”Det miljövänliga svenska lantbruket”.
Ett lantbruk som årligen köper giftiga kemiska bekämpningsmedel som räcker till att bespruta den svenska åkerarealen, 2,6 miljoner hektar, 1,7 gånger. Räknar man bort den ekologiska arealen som är ca 0,5 miljoner hektar stiger siffran till 2,1 gånger. 

Den här tiden på den svenska sommaren sker som vi alla kan se besprutning med kemiska bekämpningsmedel i jordbruket. Dels mot ogräs men även mot insekter och svampangrepp.
Vi som bor i områden där det sker en intensiv potatisodling ser det mycket tydligt eftersom potatis är en av de grödor där användningen av bekämpningsmedel är störst. Det är lite ironiskt att den älskade knölen som vi inte vill vara utan, tillsammans med den lika efterlängtade jordgubben utsätts för denna behandling. Tyvärr ger det inga bra vibrationer för dessa omtyckta vegetabilier.
Jag har diskuterat det här med före detta kollegor som säger att de känner sig stolta över den odling de bedriver, trots att den kräver så stor insats av kemikalier. Visserligen är bekämpningsinsatserna inom de ramar som samhället godkänner men ändå. Hur tänker man? Tänker man överhuvudtaget?
Ja, skälet är att man inte anser sig ha råd att låta bli att spruta. Det blir för stor skördeminskning då och så kan det vara men det som det betyder på lite längre sikt det blundar man för!
Att använda kemiska bekämpningsmedel är som vi brukar säga när det gäller våld. Våld föder våld och den onda spiralen bara ökar.
Ju fler bekämpningar desto färre pollinerare som i sin tur kräver fler artificiella insatser av för naturen tvivelaktiga karaktärer.

Det finns ju tusentals och åter tusentals insekter av olika arter och som har olika uppgifter i vår natur. En god vän emtologen Bengt Ehnström, som ägnat hela sitt yrkesverksamma liv, tillsammans med alla småkryp brukar säga:” Det är svårt att säga om alla gör någon nytta, men gör de ingen skada måste de väl kunna få leva.”
En art av insekter som oftast upplevs som inte speciellt trevliga och många gånger ses som ett tecken på att det är dags för städning inomhus i våra bostäder är spindlarna. Uttryck som ”spindelnäten hänger”, det är dags att städa, är lite komiskt.
Egentligen så är spindlarna mycket duktiga städare.
Spindlarna livnär sig på andra insekter och utan dem så skulle insekterna bli världens herrar. En undersökning har visat att de insekter som årligen äts upp av Englands spindlar, väger mer än alla engelsmän tillsammans!
Det här och många andra saker att förundras över står att läsa i de korta men mycket intressanta berättelser i boken ”Förundran” av Stefan Edman. Tyvärr kan boken vara svår att få tag på men det är värt ett försök att hitta den.

Programmet ”Bieffekten” finns tillgängligt på SVT Play fram till torsdag den 16 juli så än finns tid att se denna mycket intressanta dokumentär som ger oss många tankar om vårt sätt att få tillgång till ”billiga” livsmedel.

Skall vi ge den biologiska mångfalden en chans måste vi fortsätta att öka konsumtionen av Ekologisk mat. Då tvingas lantbruket och livsmedelsindustrin att ställa om mot en hållbar produktion.
Det bästa myndigheterna kan göra är, att öka anslaget till riktad forskning, för att göra det möjligt att öka skördarna i ekologisk odling. Den forskning som bedrivits under lång tid har uteslutande varit inriktad på att försöka hitta nya tekniker, de flesta artificiella och naturfrämmande. Tekniker som efter att ha använts en tid skadar och försämrar livsbetingelserna för många arter.
Jag är övertygad om att det skulle leda till stora vinster för människor och natur om en utveckling kan ske utan att förbruka den biologiska mångfalden.

Bieffekten är ingen bisak utan håller på att utvecklas att bli huvudsak!